Osnovni podaci

* Ime
* Prezime
*
* Lozinka:
* Lozinka ponovo:
* Pib
* Telefon

Oblasti rada


Drugi poslovi

Izdavanje ponovnih otpravaka i prepisa javnobeležničkih isprava, uvid u izvornik i izdavanje potvrde o postojanju izvornika javnobeležničke isprave

Javnobeležnički depozit

Overa odluke organa upravljanja pravnog lica

Overa potpisa na nejavnoj ispravi

Overa prepisa ili fotokopije isprave

Overa prevoda

Overavanje nejavne isprave (solemnizacija)

Preuzimanje, čuvanje i predaja isprava

Raspravljanje zaostavštine

Sastavljanje javnobeležničke potvrde

Sastavljanje javnobeležničkih isprava kada je predmet pravnog posla raspolaganje imovinom

Sastavljanje javnobeležničkih zapisnika o nastupanju činjenica

Sastavljanje javnobeležničkog zapisnika

Sastavljanje punomoćja

Ukoliko želite da predložite oblast rada koja se ne nalazi na spisku, upišite u kućicu:Adresa

* Mesto


* Opština

* Ulica * Broj


Popunjavanjem formulara prihvatate opšte uslove korišćenja.